ROK: 2005 – 2010
KLIENT: Sun Resort Sp z o.o., Polska
LOKALIZACJA: Luk Siekierkowski, Warszawa, Polska
TEREN: 70 ha
POWIERZCHNIA: planowana powierzchnia całkowita 750,000 m2
STATUS: Wstrzymany

Współrpaca:
B&G Sp. z o.o. Warszawa
Blue Architektura, Francja
Reichen & Robert Associates, Francja

Na 70 hektarach obszaru Łuku Siekierkowskiego zaproponowaliśmy założenie architektoniczno – urbanistyczne o funkcji mieszkalno – usługowej o zasięgu ponadlokalnym, z dużym udziałem funkcji biurowo – administracyjnej, usług nauki, szkolnictwa i kultury.
Uwzględniając warunki przyrodnicze terenu dużą wagę przyłożono do określenia funkcji parkowo – rekreacyjnych w nawiązaniu do terenów zielonych. Podstawowym założeniem koncepcji jest powiększenie terenów Jeziorka Czerniakowskiego, stanowiącego fragment Parku Krajobrazowego, i jego otuliny oraz wciągnięcie ich w układ urbanistyczny założenia w kierunku skrzyżowania Trasy Siekierkowskiej i ul. Powsińskiej.
Główną osią kompozycyjną jest wzorowana na paryskich bulwarach szeroka ulica, będąca komunikacyjnym kręgosłupem założenia urbanistycznego. Biegnie ona przez centralną część zespołu równolegle do Trasy Siekierkowskiej.
Z całości założenia architektoniczno – urbanistycznego należy wyróżnić zespoły:
Zespół administracyjno – hotelowy z centrum usługowo – kongresowym położony w bezpośrednim sąsiedztwie wielopoziomowego skrzyżowania Trasy Siekierkowskiej i ul. Powsińskiej, stanowiący jednocześnie dominantę wysokościową całego założenia
Zespół biurowo – usługowy z wewnętrznym krytym pasażem handlowym. Zespół przebiega wzdłuż Trasy Siekierkowskiej i stanowi parawan akustyczny dla zabudowy mieszkaniowej, znajdującej się wewnątrz założenia. W obu zespołach biur i budynków administracji mogłyby znaleźć swoje siedziby organizacje i instytucje o zasięgu międzynarodowym. W części parterowej budynków przewiduje się funkcje handlowo – usługowe stanowiące pierzeje parteru krytego ciągu pieszego.
Centrum handlowo – usługowe zamyka pierzeję Trasy Siekierkowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Czerniakowską Bis, łącząc się z końcem pasażu zespołu biurowo – handlowego, na wysokości Jeziorka Czerniakowskiego w pasie przewietrzania, obniżonym i rozdrobnionym kubaturowo zespołem handlowo usługowym związanym z ogrodnictwem
Zespół usług o charakterze naukowym i kulturalnym stanowi zamknięcie założenia od strony południowo – zachodniej. Rozciąga się wzdłuż Kanału Bernardyńskiego, płynącego przy naturalnej skarpie u podnóża istniejącego osiedla. W zespole można wyróżnić następujące obiekty: centrum muzyki i nauki, centrum sztuk pięknych, szkołę europejską i zespół sal koncertowo – widowiskowych stanowiącą element dominujący zespołu. Zespół sal koncertowo – widowiskowych położony nad brzegiem sztucznego zbiornika wodnego, od strony terenów zielonych, będzie centralnym punktem rozświetlającym i ożywiającym część parkową terenów rekreacyjnych. Sztuczny zbiornik wodny i część parkowa jest zamknięciem terenów zielonych i jednocześnie stanowi przedłużenie rezerwatu Jeziorka Czerniakowskiego w kierunku zachodniej granicy opracowywanego terenu wzdłuż ul Powsińskiej.
Zespoły mieszkaniowe wielorodzinne z których należy wyróżnić dwa zespoły mieszkaniowe:
– zespół tworzący pierzeje centralnego bulwaru z podstawowymi usługami osiedlowymi, składający się z dwóch ciągów budynków apartamentowych z własnymi dziedzińcami zielonymi: jednym od strony zespołu biurowo – handlowego i drugim od strony terenów zielonych i sztucznego zbiornika wodnego
– zespół na południowo – wschodnim krańcu opracowania, o mniej intensywnej zabudowie, związany z terenami zielonymi na granicy rezerwatu Jeziorka Czerniakowskiego

Zespoły zielone
Zespół zieleni urządzonej pomiędzy rezerwatem Jeziorka Czerniakowskiego a sztucznym zbiornikiem wodnym w centrum założenia to powiększenie i wciągnięcie naturalnej strefy zielonej obszaru w nowe założenie architektoniczno – urbanistyczne. Zespół ten nazwano Ogrodami Europy z myślą o stworzeniu ogrodów z roślinnością endemiczną charakterystyczną dla każdego z krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Szkic Gray na podkladziePLANSZA KONCOWA 12.10.04LUK-SIEKIERKOWSKI-WARSZAWA-2makiety0026-kopiamakiety0041LUK-SIEKIERKOWSKI-WARSZAWA-6LUK-SIEKIERKOWSKI-WARSZAWA- LUK-SIEKIERKOWSKI-WARSZAWA-7park_czerniakow__cymk.przyciemczern_03LIBRETTO 2czern_02czern_01

Photos by:
Gray International

Kontakt